תקנון האתר

TERMS OF USE

1.כללי

כל האמור בעמוד זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: “החוק”) ולתקנותיו.

א. האתר הינו חנות וירטואלית למכירת בגדי ים, תכשירים ומוצרי אופנה.

ב. בכל מקום בו נעשה באתר שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר, ולהיפך.

ג. תקנון החברה הינו הבסיס החוקי לעשיית כל שימוש באתר והוא מסדיר את היחסים בין חברת מדיה מי (Koko Swimwear להלן: “החברה”) לבין הגולשת ו/או המזמינה (להלן: “הלקוח/ה”).

ד. כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או חברת Koko Swimwear ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהלי החברה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

ה. חברת Koko Swimwear שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן כל התראה מוקדמת.

ו. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה. עם זאת, החברה תעשה מיטב יכולתה להציג תמונות דומות ככל הניתן למקור.

ז. מחירי המוצרים כוללים מע”מ עפ”י דין (17%).

ח. חברת Koko Swimwear אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.

ט. חברת Koko Swimwear עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או הקשורה אליהן.

י. רישומי המחשב של חברת Koko Swimwear בדבר הפעולות , לרבות המכירות והזיכויים המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

יא. כל חיובי האשראי המתבצעים דרך האתר יהיו תחת חברת ‘מדיה מי’ ותחת שם זה יופיע החיוב באשראי.

2.זכויות יוצרים ודין שיפוט

א. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של חברת Koko Swimwear בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב התכשיטים וכל פרט אחר הקשור באתר.

ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדי ים , תמונות מוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של חברת Koko Swimwear מראש ובכתב ובכפוף לתנאיה.

ג. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בכל פרט העולה מן האתר, בלא קבלת הסכמתה של חברת Koko Swimwear מראש ובכתב ובכפוף לתנאיה.

ד. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת חברת Koko Swimwear מראש ובכתב ובכפוף לתנאיה.

ה. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים בחנות, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם בחנות, הנם בבעלותם הבלעדית של חברת Koko Swimwear ובעליה.

ו. הדין החל על תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד.
סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים באשדוד בלבד.

3. אחריות חברת Koko Swimwear

א. חברת Koko Swimwear ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא.

ב. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

ג. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות בנושא צבעים והתאמת מידות, אך החברה תעשה כל שביכולתה לעזור ללקוחות למצוא את הפריט המתאים והמדויק ביותר.

ד. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי לאחר קבלת המוצר.

ה. האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

ו. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

ז. באתר מתחייבים לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את האתר ואת רמת השירות בו. האתר מאובטח ברמת אבטחה מירבית עם תעודת אבטחה SSL Comodo ובתקנים המחמירים ביותר בעמודי הסליקה, ע”י חברות האשראי הישראליות.

ח. החברה מתחייבת באופן חד משמעי לא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג’, פרטי האשראי אינם נשמרים במאגר החברה והסליקה מתבצעת דרך חברות האשראי הישראליות בתקן PCI מחמיר.

4. אחריות המוצרים והחלפות:

א. במוצרי הלבשה תחתונה – אין אחריות על המוצרים לאחר קבלתן או אפשרות להחלפה עפ”י חוק הצרכן בישראל.

ב. במוצרים אחרים שאינם הלבשה תחתונה – ניתן להחזיר את המוצר עד 7 ימי עסקים החל מקבלתו ולקבל זיכוי למימוש בחנות, בתנאי שהמוצר הינו סגור ואינו נפתח מעולם. חובת שילוח המוצר אל חברתנו הינה באחריות הלקוחה בלבד, והיא היחידה שתישא בעלויות המשלוח החוזר, דואר רשום / משלוח.

ג. זיכוי כספי יינתן רק לאחר קבלת המוצר ווידוא שלמותו. יש לתאם עם שירות הלקוחות החזרות מראש ולכל עניין אין לשלוח מוצר חזרה ללא אישור. לאחר אישור שליחת המוצר יש לשלוח הוכחה\צילום של שליחת המוצר.

5. ביטול עסקה ע”י הלקוחה

א. ביטול עסקה אפשרי עד 24 שעות ממועד ההזמנה וקבלת החזר כספי מלא בתנאי שהמוצר עדיין לא נארז ויצא למשלוח.

ב. מוצרים שנארזו ונמסרו לחברת המשלוחים ע”י החברה לא יהיו ניתנים להחזר כספי.

ג. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה יש להודיע במיידית לחברת Koko Swimwear בהודעת וואטסאפ שירות הלקוחות או בפנייה בטופס עמוד צור קשר באתר ניתן להשאיר הודעה בכל שעה וזמן.

6. ביטול עסקה ע”י החברה

למען הסר ספק, בכל אחד מהמקרים אשר יפורטו להלן אך לא רק, עומדת לחברה, בכל זמן, הזכות להפסיק את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי.
במקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

רכישה בה לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.
המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
במידה והפרטים אשר הוזנו ע”י המשתמש בעת הרכישה ו/או לאחר מכן היו שגויים.
המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע החברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו.

אם עולה חשש כי בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’.
בהתאם לסעיף זה, המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג’.
במידה והתגלה לחברה בתום עסקת הרכישה כי הפריט אזל מהמלאי.

בכל מקרה בו אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר ו/או לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בכלל התחייבותה, מחמת סיבות שלא בשליטתה כגון תקלות מחשב ו/או מערכת תקשורת ו/או מערכת הטלפון, בנוסף, אירועים בטחוניים ו/או חבלות.

בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה או לחלופין להציע למשתמש פריט אחר אשר שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.
בוטלה מכירה כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בנזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

התחברי לפרופיל שלך